Lista aktualności Lista aktualności

STOP wypalaniu traw!

Początek wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.

Wynika to z przekonania, że proces wypalania traw spowoduje ich szybszy i bujniejszy rozwój, użyźni glebę, a ponadto przyniesie korzyści ekonomiczne.

Niestety takie postępowanie negatywnie wpływa na środowisko naturalne, ponieważ: wyjaławia ziemię, uniemożliwia naturalny rozkład resztek roślinnych, czy prowadzi do zahamowania asymilacji azotu przez rośliny. Do atmosfery przedostają się trujące substancje, a w wyniku ognia ginie wiele zwierząt, m.in. tych mających pożyteczny wpływ na glebę.

Zdarza się tak, że ogień przenosi się z nieużytków na tereny pobliskich lasów, powodując straty w drzewostanach, a czasem również na zabudowania, stanowiąc ogromne zagrożenie dla mienia i życia ludzi. Pożary traw potrafią często osiągać duże rozmiary, przez co do akcji gaszenia angażowana jest duża liczba strażaków, którzy w tym samym momencie mogą być potrzebni w innym miejscu.

Przypominamy – wypalanie traw jest zabronione!

Mówią o tym:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916):
Art. 124. ust. 1 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.    
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2022.672):
Art. 30 ust. 3 pkt 3 "W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


Wypalanie traw jest karalne!


Zgodnie z Art. 82 § 4 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2022.2151): „Kto wypala trawy, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Ponadto zgodnie z Art. 163. § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2022.1138): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1.pożaru, (…) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”
.

Zanim zaczniesz wypalać – pomyśl!


Tekst: Joanna Skibińska
Zdjęcie: Dominik Przygoński