Lista aktualności Lista aktualności

Wilki w lasach Nadleśnictwa Bierzwnik

Zimą 2021 r. przeprowadzono monitoring liczebności wilka (Canis lupus) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik. Wzorem lat ubiegłych akcję tropień zimowych przeprowadzono wspólnie z sąsiadującymi z Drawieńskim Parkiem Narodowym nadleśnictwami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Nadleśnictwo Bierzwnik otrzymało od Drawieńskiego Parku Narodowego materiały: metodykę, formularze obserwacji oraz przebieg transektów tj. tras przejazdu samochodów i przejścia pieszych obserwatorów wzdłuż leśnych dróg i linii oddziałowych. Do przeprowadzenia tropień na transektach wyznaczono leśniczych dobrze rozpoznających tropy.

Osoby tropiące wyposażone zostały w mapę sprawdzanego obszaru oraz formularze inwentaryzacyjne, a także środki łączności telefonicznej, w celu wzajemnego przekazywania informacji o znalezionych tropach i ich kierunku. Podstawą do oceny liczebności wilków było określenie liczby watah bytujących na danym obszarze oraz ustalenie wielkości każdej watahy.

Z dostarczonych formularzy inwentaryzacyjnych wynika, że na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik stwierdzono obecność przynajmniej kilkunastu osobników wilka.

Ich występowanie na naszym terenie potwierdzają także obserwowane ubytki w pogłowiu danieli, saren i jeleni.

W przypadku gdy zauważysz, że wilki na naszym terenie:

  • podchodzą do siedzib ludzkich,
  • wyrządzają szkody w zwierzętach gospodarskich i/lub domowych,
  • bądź znajdziesz się w sytuacji konfliktowej na linii człowiek - wilk.

Nadleśnictwo Bierzwnik prosi o przekazanie informacji  w przypadku zajścia ww. sytuacji.

Tekst: Angelika Kruszczak-Jesionowska, Piotr Skwarna