Regulaminy udostępniania obiektów turystycznych

Regulamin szlaków turystycznych

1. Szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik przeznaczone są do turystyki pieszej i rowerowej.
2. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator turystyki oraz indywidualne osoby z nich korzystające.
3. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia - na odpowiedzialność opiekuna.
4. Organizowanie imprez sportowych i innych imprez o charakterze masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
5. Szlaki mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.
6. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące lub wywołujące poparzenia (barszcz Sosnowskiego) czy reakcje alergiczne. Na szlaku można spotkać dzikie zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, mogą przenosić takie choroby jak wścieklizna, borelioza, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy skontaktować się z odpowiednimi służbami lub najbliższym lekarzem.
7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków i korzystanie z nich od świtu do zmroku.
8. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
9. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, leżące gałęzie, drzewa ścięte przez bobry itp. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu, winny być  w miarę możliwości zgłaszane zarządcy terenu Nadleśnictwo Bierzwnik (tel.: 095 768 00 58) lub organizatorowi turystyki pieszej i rowerowej.
10. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
12. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania luzem zwierząt domowych oraz zakaz korzystania z otwartego ognia.
13. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej lub Nadleśnictwo Bierzwnik Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny tel. 662 286 533.
14. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.
15. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin miejsca biwakowania

1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z miejsca biwakowego zarządzanego przez Nadleśnictwo Bierzwnik.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce biwakowania jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Miejsce biwakowe nie jest strzeżone ani dozorowane, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów, sprzętu turystycznego itd. pozostawionych w pojeździe i na miejscu biwakowania, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca biwakowania.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność.
W przypadku kolizji lub wypadku pojazdu na terenie miejsca biwakowania obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
6. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
7. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, sprzętów turystycznych;
b.  mycia, sprzątania, naprawy pojazdów, sprzętów turystycznych;
c. zaśmiecania terenu;
d. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;
e. pozostawiania pojazdów i sprzętu turystycznego w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;
f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
g. puszczania luzem zwierząt domowych;
h.  rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
i. sprzedaży na terenie miejsca biwakowania płodów runa leśnego zebranych w lesie;
j. uszkadzania infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych i edukacyjnych;
k. korzystania z miejsca biwakowania w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące oraz występować owady i zwierzęta, które mogą spowodować ukąszenie, użądlenie itp. (osy, kleszcze, żmije). W przypadku spożycia roślin lub użądlenia, ukąszenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
9. Osoby korzystające z miejsca biwakowania i posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do sprzątania po swoich zwierzętach.
10. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bierzwnik tel. 095 768 00 58, e-mail: bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl

 

Regulamin miejsca postoju pojazdów

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Bierzwnik.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów zobowiązuje się do  przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju pojazdów należy zachować szczególną ostrożność.
W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju pojazdów  obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
7. Z wyposażenia miejsca postoju pojazdów należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:
a. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
b. niszczenia tablic i urządzeń znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;
c. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
d. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
e. zaśmiecania terenu;
f. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;
g. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom
z miejsca postoju pojazdów;
h. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg  pożarowych oraz dróg leśnych;
i. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
j. puszczania luzem zwierząt domowych;
k. rozstawiania namiotów;
l. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych.
9. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bierzwnik tel. 095 768 00 58, e-mail: bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl