Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Jakie lasy posiada Nadleśnictwo Bierzwnik?

Jakie lasy posiada Nadleśnictwo Bierzwnik?

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.
Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 66 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 33 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 76,4 proc. – sosna, modrzew
 • 1,6 proc. –  świerk
 • 6,2 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 4,5 proc. – brzoza, akacja
 • 6,7 proc. – buk
 • 1 proc. – jodła, daglezja
 • 3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 16 proc. – I klasa
 • 21 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 20 proc. – IV klasa
 • 12 proc. – V klasa
 • 12 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Jodła – 312 m sześc./ha
 • Sosna – 275 m sześc./ha
 • Modrzew – 225 m sześc./ha
 • Świerk – 152 m sześc./ha

   W Nadleśnictwie Bierzwnik odnowienia obejmują rocznie ok. 180 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

· Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanuw roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

·  Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

·  Corocznie Nadleśnictwo Bierzwnik pielęgnuje gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

·  Czyszczenia wykonujemy corocznie na obszarze ok. 130 ha natomiast trzebieże  na ok. 1100 ha.

·  Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.

· Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk.