Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu

obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosytemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Działalność gospodarcza na tych terenach podlega niewielkim ograniczeniom, które polegają głownie na:

zakazie lokowania obiektów uciążliwych dla środowiska,

zakazie stosowania niszczących form użytkowania przyrody,

unikaniu intensyfikacji obecnych form użytkowania (np. melioracje, nawożenie, intrudukowanie gatunków zwierząt) prowadzących do zubożenia składu gatunkowego,

zakazie przekształcenia warunków siedliskowych.

 

 

Na obszarze Nadleśnictwa Bierzwnik znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:

 

   OChK "F" - Bierzwnik

  ustanowiony w 1998 roku obszar o powierzchni 28094ha jest położony na terenie gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Drawno.
Lasy zajmują tu 11685ha, wody 2300ha, a pozostałe grunty 14339ha.

  Obiekt obejmuje obszar o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych - ciągi jezior rynnowych, pola uprawne z enklawami kompleksów leśnych, bagnami i oczkami wodnymi, a także fragment Puszczy Drawskiej w południowo-wschodniej części obszaru.
  Szczególnie cenne są torfowiska z bujną roślinnością torfowiskową, jak: rosiczki, bagnicą torfową, widłakami i in.

 

   OChK "Puszcza Drawska"

  ustanowiony w roku 2003 obszar o powierzchni 42173ha, z czego jedynie 1323,64ha leży w zasięgu Nadleśnictwa Bierzwnik, w południowo-wschodniej części Obrębu Wygon.
  Obszar ten położony jest na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyń.

  Do najciekawszych obiektów przyrodniczych OChK należą użytki ekologiczne, liczne źródliska, a także chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. do cenniejszych obiektów kulturowych należą średniowieczne osady, kamienne kościoły a także liczne stanowiska archeologiczne.