Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu.

1. OChK „F” Bierzwnik
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 28 500,00 ha (pow. nadleśnictwa – 13 355,47 ha).
Lokalizacja: położony jest w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatu choszczeńskiego.
Utworzenie: obszar ustanowiony w 1998 r. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r., poz. 2091).
Opis obszaru: Obszar Chronionego Krajobrazu Bierzwnik zlokalizowany na terenie Puszczy Drawskiej charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi – równiny sandrowe porośnięte lasami poprzecinane są rozległymi rynnami glacjalnymi z licznymi jeziorami. Najpiękniejsza rynna ciągnie się od pasa moren czołowych, zlokalizowanych w zachodniej części gminy Bierzwnik, na południowo-wschodnią równinę sandrową w kierunku Drawy, a jej dno wypełnia szereg jezior. Pomiędzy jeziorami występują zbiorowiska łąkowe, powstałe na osuszonych zatokach jeziornych.

2. OChK „1-Puszcza Drawska”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 46 256,86 ha (pow. nadleśnictwa – 2 322,76 ha)
Lokalizacja: położony jest w województwie lubuskim, na terenie powiatu strzelecko drezdeneckiego oraz w województwie wielkopolskim, na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Utworzenie: obszar ustanowiony w 2003 r. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr L/795/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 2530).
Opis obszaru: Czynna ochrona ekosystemów obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych kompleksów leśnych Równiny Drawskiej.

3. OChK „Puszcza Barlinecka”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 25 779,29 ha (pow. nadleśnictwa - 9,33 ha)
Lokalizacja: położony jest w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, na terenie powiatów: myśliborskiego, strzelecko-drezdeneckiego i gorzowskiego.
Utworzenie: Obszar ustanowiony w 1998 r. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XXVII/399/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Barlinecka” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 472).
Opis obszaru: Czynna ochrona ekosystemów obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Równiny Gorzowskiej oraz zachodniej części Pojezierza Dobiegniewskiego

Rys.1. Położenie N-ctwa Bierzwnik na tle OChK „F” Bierzwnik

Rys.2. Położenie N-ctwa Bierzwnik na tle OChK „1-Puszcza Drawska”

Rys.3. Położenie N-ctwa Bierzwnik na tle OChK „Puszcza Barlinecka”