Rezerwaty przyrody

Ścisła ochrona unikatowych miejsc, których bogactwo i wyjątkowość są warte zachowania, odbywa się w rezerwatach.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je spośród innych tworów.

Użytki ekologiczne

Co rozumiemy przez użytki ekologiczne?

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Bierzwnik występuje około 120 gatunków (grzybów, porostów, mchów, roślin chronionych).