Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je spośród innych tworów.

   Najczęściej są to sędziwe oraz okazałe pod względem rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, a także źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

   Nadleśnictwo Bierzwnik obecnie posiada 8 uznanych pomników przyrody,

są to:

Lp.

Akt prawny

Położenie

gatunek

Przybliżony wiek

obwód (cm)

wysokość (m)

stan zdrowotny

uwagi

oddz.

gmina

lesnictwo

1

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

502 a

Bierzwnik           Górzno

Dbb

220-240

409

30

3

 

2

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

566 i

Bierzwnik           Górzno

Dbb

230-250

392

23

3

 

3

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

280 f

Bierzwnik           Sarnopol

Dbs

300

540

29

3

 

4

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

280 f

Bierzwnik           Sarnopol

Dbb

210

322

29

3

 

5

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

311 k

Bierzwnik           Sarnopol

Dbc

110

367

18

2

przy drodze Bierzwnik-Choszczno-skrzyżowanie z drogą na Brzeziny k. osady Kruczaj

6

Roz. Nr 12 Woj. Zachpom. z dn. 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 586)

311 k

Bierzwnik           Sarnopol

Mił. jap.

110

195

17

2

przy osadzie leśnej Kruczaj

7

Roz. Nr 2 Woj. Zachpom. z dn. 30.03.1999 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r.  Nr 7, poz.71)

166 g

Bierzwnik           Sarnopol

Lpd szt. 2

200

435                               477

18                      22

2

grupa 2 drzew

 

   * Gdzie stan zdrowotny oznacza: 1- drzewo zdrowe, 5 - drzewo martwe.

 

   Pomniki przyrody są obiektami szczególnie chronionymi, zabrania się zatem:

  • Umyślnego niszczenia, uszkadzania i ścinania drzew oraz ich części: gałęzi, liści, pąków, kory i korzeni;
  • Wykonywania prac ziemnych trwale uszkadzających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekty chronione lub spowodować degradację krajobrazu;
  • Dokonywania zmian stosunków wodnych mogących doprowadzić do obumarcia lub pogorszenia się stanu drzewa;
  • Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,w tym wylewania gnojowicy;
  • Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.

   Nadzór nad w/w obiektami sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.