Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je spośród innych tworów.

   Najczęściej są to sędziwe oraz okazałe pod względem rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, a także źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

   Nadleśnictwo Bierzwnik obecnie posiada 8 uznanych pomników przyrody,

są to:

L.p.

Obręb

Gatunek

Przybliżony wiek

Obwód
[cm]

Wysokość
[m]

Stan *

1.

Bierzwnik

Dąb bezszypułkowy

220-240

409

30

3

2.

Dąb bezszypułkowy

230- 250

392

23

3

3.

Bierzwnik

Dąb szypułkowy

300

540

29

3

4.

Dąb bezszypułkowy

210

322

29

3

5.

Dąb czerwony

110

367

18

2

6.

Miłorząb japoński.

110

195

17

2

7.

Lipa drobnolistna

200

435

18

2

8.

Lipa drobnolistna

200

477

22

2

 

 * Gdzie stan zdrowotny oznacza: 1- drzewo zdrowe, 5 - drzewo martwe.

 

   Pomniki przyrody są obiektami szczególnie chronionymi, zabrania się zatem:

  • Umyślnego niszczenia, uszkadzania i ścinania drzew oraz ich części: gałęzi, liści, pąków, kory i korzeni;
  • Wykonywania prac ziemnych trwale uszkadzających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekty chronione lub spowodować degradację krajobrazu;
  • Dokonywania zmian stosunków wodnych mogących doprowadzić do obumarcia lub pogorszenia się stanu drzewa;
  • Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,w tym wylewania gnojowicy;
  • Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.

   Nadzór nad w/w obiektami sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.