Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik występują 4 rezerwaty przyrody, z czego tylko dla jednego została wyznaczona otulina.

1. Rezerwat przyrody „Łasko”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 16,98 ha
Lokalizacja: rezerwat obejmuje obszar wyspy na jeziorze Wielkie Wyrwy (Przytoczno), teren gminy Bierzwnik (powiat choszczeński) – oddział 296 a
Utworzenie: rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1964 r. Nr 47, poz. 231). Obecny stan prawny reguluje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łasko” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 1900).
Cel ochrony: zachowanie warunków biocenotycznych i krajobrazowych wyspy z cennymi fitocenozami, w tym kwaśną buczyną niżową oraz siedliskami awifauny.
Plan ochrony: rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Nr 66/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łasko” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 94 z 2009 r., poz. 2700), zaktualizowany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łasko” (Dz. Urz. Woj. Zach.z 2017 r., poz. 5391).

2. Rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Bierzwnik”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 1,10 ha
Lokalizacja: rezerwat obejmuje obszar na terenie gminy Bierzwnik (powiat choszczeński) – oddział 624 o
Utworzenie: rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1977 r. Nr 79, poz. 107). Obecny stan prawny reguluje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wsypa na Jeziorze Bierzwnik” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 3582).
Cel ochrony: zachowanie zróżnicowania biologicznego i swoistego składu flory i fauny dla brzegów wyspy na jeziorze skąpożywnym oraz wykształconego na wyspie ekosystemu leśnego, w tym w szczególności zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej Cladium mariscus, starodrzewu zgodnego z warunkami siedliskowymi, gniazdujących na wyspie ptaków drapieżnych oraz innych gatunków rzadko spotykanych roślin, grzybów i zwierząt.
Plan ochrony: rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 123/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wyspa na Jeziorze Bierzwnik” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 114 z 2006 r., poz. 2169).

3. Rezerwat przyrody „Źródlisko Skrzypowe”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 1,1435 ha
Lokalizacja: rezerwat obejmuje obszar doliny rzeki Kaczynki porośniętej lasem z bogactwem okresowo zalewanych zbiorowisk leśnych, na terenie gminy Bierzwnik (powiat choszczeński) – oddział 424 i,n
Utworzenie: rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. Nr 19 z 1977 r., poz. 107). Obecny stan prawny reguluje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r., poz. 757).
Cel ochrony: zachowanie stanowiska skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia
Plan ochrony: rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Nr 39/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 51 z 2009 r., poz. 1270), zaktualizowany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Źródlisko Skrzypowe” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r., poz. 5226).


4. Rezerwat przyrody „Torfowisko Konotop”
Powierzchnia (stan na 01.01.2024 r.): 66,06 ha (dla rezerwatu wyznaczono otulinę o powierzchni 220,06 ha)
Lokalizacja: rezerwat położony jest na terenie gmin Drawno i Bierzwnik (powiat choszczeński), na gruntach Nadleśnictwa Drawno i Nadleśnictwa Bierzwnik. Otulina rezerwatu położona jest na terenie gmin Drawno i Bierzwnik (powiat choszczeński), na gruntach Nadleśnictw Drawno i Bierzwnik – oddział  58a, 94a (otulina 57a-g, ~a, ~b; 58b-f, ~a, ~b; 92h, k, ~d; 93a-g, ~a, ~b; 94b-l, ~a, ~b, ~c; 95a-c, ~d; 131c, ~d; 132a, ~b)
Utworzenie: rezerwat został uznany Rozporządzeniem Nr 45/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 91 z 2007 r., poz. 1563). Stan prawny został zaktualizowany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 3534).
Cel ochrony: zachowanie torfowiska pojeziernego wypełniającego rynnę wypłycającego się jeziora Konotop, wraz z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin oraz zwierząt.
Plan ochrony: rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2023 r., poz. 218).