Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne strona główna

Co rozumiemy przez użytki ekologiczne?

 

  Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak:
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.
  Są to często miejsca z urozmaiconą i rzadką florą, gdzie znajdują miejsce bytowania i rozrodu cenne gatunki zwierząt.

 

  Nadleśnictwo Bierzwnik na swoim terenie posiada wiele unikatowych miejsc, które kwalifikują się do uznania ich za użytki ekologiczne.

  Aktualnie istnieje 9 obiektów podległych tej formie ochrony, a 13 jest proponowanych do uznania za użytki ekologiczne.
  Łączna powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 26,19ha.

  Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Bierzwnik wymagają ochrony polegającej na zachowaniu istniejących stosunków wodnych, bądź przywróceniu niegdyś istniejących, m.in. poprzez nie udrażnianie rowów melioracyjnych.

  Regulacji i utrzymaniu odpowiednio wysokiego stanu wód sprzyja program "Małej retencji" finansowany z Unii Europejskiej.