Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne Nadleśnictwa Bierzwnik

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska , wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik znajduje się 12 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 44,10 ha.

Wykaz użytków ekologicznych:

Lp.

Nr

uchwały,

data

Dz.

Urz.

Woj.

poz.

Powierzchnia [ha]

Położenie

Nazwa i opis obiektu

kategoria gruntu,

walory

przyrodnicze,

zagrożenia, cel ochrony

Uwagi

ogólna

w wydz.

oddz.

gmina;

leśnictwo

1.

Rozporządzenie
Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25.03.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lub.

Nr 44

z 2002 r., poz. 554

4,66

4,66

711c

Dobiegniew

Bierzwnik

„Bagno Grąsy”

Śródleśne mokradło, będące przedłużeniem rynny jezior Linkowo Duże i Linkowo Małe, porośnięte kompleksem szuwarów i łozowisk, miejscami olszą, brzozą, dębem. Miejsce bytowania i rozrodu płazów
i gadów; stanowiska chronionych gatunków roślin (m.in. torfowce, bobrek trójlistkowy).

-

2.

2,07

2,07

336d

Dobiegniew

Radachowo

„Oczko”

Silnie zabagniony obszar położony wśród sosnowych drzewostanów, porośnięty olszą, brzozą i sosną.

-

3.

Rozporządzenie
Nr 9 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorz.
Nr 6
z 1995 r., poz. 58

3,07

3,07

554j

Krzęcin

Jarosławsko

-

(Bagno Kołków)

Śródleśne mokradło porośnięte kompleksem szuwarów trzcinowych i brzozą .

Rozporządzenie podtrzymane przez Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zach. z dnia 30.03.1999 r.

4.

0,94

0,94

527i

Krzęcin

Jarosławsko

-

Śródleśne mokradło porośnięte kompleksem szuwarów trzcinowych i turzyc. Na 40% powierzchni wierzba.

5.

0,74

0,74

669a*

Bierzwnik

Bierzwnik

„Myśliwskie Bagno”

Południowo-wschodni fragment malowniczego jeziorka, położonego w niecce terenowej, porośnięty kompleksem szuwarów trzcinowych i turzycowisk. Miejsce bytowania i rozrodu płazów i gadów.

6.

4,43

0,87

125i

Bierzwnik

Sarnopol

„Bagno Ramka”*

Śródleśne mokradło wraz
z torfowiskiem, położone w niecce terenowej, porośnięte szuwarem trzcinowym.

2,22

126a

1,34

126c

7.

2,21

0,03

52o

Bierzwnik

Sarnopol

„Jezioro Pławne”

Obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Pławne; teren z cenną awifauną wodno-błotną.

2,18

52r

8.

0,48

0,48

212g

Bierzwnik

Sarnopol

„Łąka Śródpolna nad Jeziorem Starzyce”

Torfowa łąka porośnięta trzciną, olszą i wierzbą.

9.

2,65

1,40

705o

Bierzwnik

Bierzwnik

„Linkowo”

Śródleśne torfowisko, będące przedłużeniem rynny jezior Linkowo Duże i Linkowo Małe, porośnięte kompleksem szuwarów, łozowisk, olszą, brzozą i wierzbą miejsce bytowania i rozrodu płazów, gadów i ptaków.

1,25

706h

10.

13,01

0,76

62j

Bierzwnik

Drawno

Wygon

„Graniczne Bagna”

Śródleśna dolina, odwodniona, w przeszłości użytkowana łąkarsko, zadrzewiona.

0,93

62k

1,40

99d

3,01

99f

1,76

99h

0,44

99i

1,67

99l

2,94

138c

0,10

139c

11.

1,11

1,11

38b

Drawno

Chojnowo

„Brzozowe Bagna”

Przesuszony mszar, zarastający sosną, brzozą, świerkiem.

 

12.

8,73

2,60

63g

Drawno

Wygon

„Długie Bagno”

Przesuszony mszar śródleśny, porośnięty sosną. Ostoja zwierząt.

3,26

100b

2,28

100f

0,59

100j