Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa w Nadleśnictwie Bierzwnik

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Wykaz chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów, w tym porostów w Nadleśnictwie Bierzwnik (stan na 01.01.2024 r.):

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Porosty

1.

Cladonia sp.

Chrobotek

Grzyby

1.

Hericium coralloides

Soplówka bukowa

2.

Hydnoporia tabacina

Szczeciniak żółtobrzegi

3.

Leratiomyces squamosus

Łysiczka łuskowata

4.

Phaeotremella foliacea

Trzęsak listkowaty

5.

Sparassis crispa

Siedzuń sosnowy

 

Wykaz chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w Nadleśnictwie Bierzwnik (stan na 01.01.2024 r.) :

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Bryophyta - Mchy

1.

Aulacomnium palustre

Próchniczek błotny

2.

Celliergonella cuspidata

Mokradłoszka zaostrzona

3.

Climacium dendroides

Drabik drzewkowaty

4.

Hylocomium splendens

Gajnik lśniący

5.

Polytrichum commune

Płonnik pospolity

6.

Sphagnum capillifolium

Torfowiec ostrolistny

7.

Sphagnum contortum

Torfowiec skręcony

8.

Sphagnum cuspidatum

Torfowiec spiczastolistny

9.

Sphagnum fallax

Torfowiec kończysty

11.

Sphagnum fimbriatum

Torfowiec frędzlowaty

12.

Sphagnum palustre

Torfowiec błotny

13.

Sphagnum squarrosum

Torfowiec nastroszony

Pteridophyta - Paprotniki

1.

Diphasiastrum complanatum

Widlicz spłaszczony

2.

Equisetum telmateia

Skrzyp olbrzymi

3.

Lycopodium annotinum

Widłak jałowcowaty

4.

Lycopodium clavatum

Widłak goździsty

5.

Osmunda regalis

Długosz królewski

Spermatophyta – Nasienne

1.

Andromeda polifolia

Modrzewnica zwyczajna

2.

Carex chordorrhiza

Turzyca strunowa*

3.

Chimaphila umbellata

Pomocnik baldaszkowy

4.

Cladium mariscus

Kłoć wiechowata

5.

Dactylorhiza fuchsii

Kukułka Fuchsa** (storczyk Fuchsa)

6.

Dactylorhiza incarnata

Kukułka krwista** (storczyk krwisty)

7.

Dactylorhiza majalis

Kukułka szerokolistna (storczyk szerokolistny)

8.

Drosera anglica

Rosiczka długolistna**

9.

Drosera intermedia

Rosiczka pośrednia

10.

Drosera rotundifolia

Rosiczka okrągłolistna

11.

Empetrum nigrum

Bażyna czarna

12.

Epipactis helleborine

Kruszczyk szerokolistny

13.

Epipactis palustris

Kruszczyk błotny*

14.

Galanthus nivalis

Śnieżyczka przebiśnieg

15.

Hammarbya paludosa

Wątlik błotny**

16.

Helichrysum arenarium

Kocanki piaskowe

17.

Lathyrus palustris

Groszek błotny

18.

Ledum palustre

Bagno zwyczajne

19.

Lilium martagon

Lilia złotogłów

20.

Liparis loeselii

Lipiennik Loesela

21.

Listera ovata

Listera jajowata

22.

Menyanthes trifoliata

Bobrek trójlistkowy

23.

Neottia nidus-avis

Gnieźnik leśny

24.

Nymphaea alba

Grzybienie białe

25.

Nymphaea candida

Grzybienie północne

26.

Primula elatior

Pierwiosnek wyniosły

27.

Pyrola rotundifolia

Gruszyczka okrągłolistna

28.

Ranunculus lingua

Jaskier wielki

29.

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

30.

Taxus baccata

Cis pospolity

31.

Utricularia australis

Pływacz zachodni

32.

Utricularia intermedia

Pływacz średni

33.

Utricularia minor

Pływacz drobny

34.

Utricularia vulgaris

Pływacz zwyczajny

35.

Viola epipsila

Fiołek torfowy

 

Wykaz chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt (bezkręgowców i kręgowców) w Nadleśnictwie Bierzwnik (stan na 01.01.2024 r.):

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

 

Owady

1.

Cerambyx cerdo

Kozioróg dębosz

2.

Leucorrhinia pectoralis

Zalotka większa

3.

Osmoderma eremita

Pachnica dębowa

Płazy

1.

Bombina bombina

Kumak nizinny

2.

Bufo bufo

Ropucha szara

3.

Hyla arborea

Rzekotka drzewna

4.

Lissotriton vulgaris

Traszka zwyczajna

5.

Pelobates fuscus

Grzebiuszka ziemna

6.

Pelophylax esculenta

Żaba wodna

7.

Pelophylax lessonae

Żaba jeziorkowa

8.

Pseudepidalea viridis

Ropucha zielona

9.

Rana arvalis

Żaba moczarowa

10.

Rana temporaria

Żaba trawna

11.

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta

Gady

1.

Anguis fragilis

Padalec zwyczajny

2.

Coronella austriaca

Gniewosz plamisty

3.

Lacerta agilis

Jaszczurka zwinka

4.

Lacerta vivipara

Jaszczurka żyworodna

5.

Natrix natrix

Zaskroniec zwyczajny

6.

Vipera berus

Żmija zygzakowata

Ptaki

1.

Accipiter gentilis

Jastrząb gołębiarz

2.

Accipiter nisus

Krogulec

3.

Acrocephalus arundinaceus

Trzciniak

4.

Aegolius funereus

Włochatka

5.

Alcedo atthis

Zimorodek

6.

Anas platyrhynchos

Krzyżówka

7.

Ardea cinerea

Czapla siwa

8.

Asio otus

Uszatka zwyczajna

9.

Aythya ferina

Głowienka

10.

Bucephala clangula

Gągoł

11.

Buteo buteo

Myszołów

12.

Caprimulgus europaeus

Lelek zwyczajny

13.

Ciconia ciconia

Bocian biały

14.

Ciconia nigra

Bocian czarny

15.

Circus aeruginosus

Błotniak stawowy

16.

Circus cyaneus

Błotniak zbożowy

17.

Clanga pomarina

Orlik krzykliwy

18.

Columba oenas

Siniak

19.

Corvus corax

Kruk zwyczajny

20.

Corvus frugilegus

Gawron

21.

Crex crex

Derkacz

22.

Cygnus cygnus

Łabędź krzykliwy

23.

Cygnus olor

Łabędź niemy

24.

Dendrocopo medius

Dzięcioł średni

25.

Dryocopus martius

Dzięcioł czarny

26.

Falco subbuteo

Kobuz

27.

Ficedula parva

Muchołówka mała

28.

Gallinago gallinago

Kszyk

29.

Glaucidium passerinum

Sóweczka zwyczajna

30.

Grus grus

Żuraw

31.

Haliaeetus albicilla

Bielik

32.

Lanius collurio

Gąsiorek

33.

Locustella fluviatilis

Strumieniówka

34.

Lullula arborea

Lerka

35.

Milvus migrans

Kania czarna

36.

Pandion haliaetus

Rybołów

37.

Pernis apivorus

Trzmielojad

38.

Picus viridis

Dzięcioł zielony

39.

Podiceps cristatus

Perkoz dwuczuby

40.

Podiceps grisegena

Perkoz rdzawoszyi

41.

Regulus ignicapilla

Zniczek

42.

Scolopax rusticola

Słonka

43.

Tringa ochropus

Samotnik

44.

Upupa epops

Dudek

Ssaki

1.

Bison bonasus

Żubr europejski

2.

Canis lupus

Wilk

3.

Castor fiber

Bóbr europejski

4.

Erinaceus europaeus

Jeż zachodni

5.

Lutra lutra

Wydra

6.

Lynx lynx

Ryś euroazjatycki

7.

Sciurus vulgaris

Wiewiórka

 

Zdjęcie 1. Ryś na terenie N-ctwa Bierzwnik (Fot. P. Skwarna)

Ochrona strefowa

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunków lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik wyznaczono 18 stref ochrony (stan na 01.01.2024 r.):

  • 4 strefy ochrony dla bielika,
  • 2 strefy ochrony dla bociana czarnego,
  • 2 strefy ochrony dla kani czarnej,
  • 5 stref ochrony dla orlika krzykliwego,
  • 3 strefy ochrony dla rybołowa,
  • 2 strefy ochrony dla sóweczki.

Zdjęcie 2. Łabędź krzykliwy na terenie N-ctwa Bierzwnik (Fot. P. Skwarna)