Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Bierzwnik występuje około 120 gatunków (grzybów, porostów, mchów, roślin chronionych).

Cenne gatunki roślin to m.in.:

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Andromeda polifolia

Modrzewnica zwyczajna

Carex  chordorrhiza

Turzyca strunowa

Calla palustris

Czermień błotna

Chimaphila umbellata

Pomocnik baldaszkowy

Cladium mariscus

Kłoć wiechowata

Dactylorrhiza  incarnata

Storczyk(kukułka) krwisty

Drosera anglica

Rosiczka długolistna

Drosera rotundifolia

Rosiczka okrągłolistna

Empetrum nigrum

Bażyna czarna

Epipactis palustris

Kruszczyk szerokolistny

Epipactis palustris

Kruszczyk błotny

Mammarbya paludosa

Wątlik błotny

Helichrysum arenarium

Kocanki piaskowe

Lathyrus palustris

Groszek błotny

Ledum palustre

Bagno zwyczajne

Lilium martagon

Lilia złotogłów

Liparis loeselii

Lipiennik Loesela

Listera ovata

Listera jajowata

Menyanthes trifoliata

Bobrek trójlistkowy

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

Utricularia australis

Pływacz zachodni

Viola epipsila

Fiołek torfowy

Diphasiastrum complanatum

Widłak spłaszczony

Lycopodium annotinum

Widłak jałowcowaty

Osmunda regalis

Długosz królewski

Lycopodium clavatum

Widłak goździsty

Na naszym terenie żyje też około 200 gatunków zwierząt podlegających ochronie m. in..

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Anguis fragilis

Padalec zwyczajny

Lacerta vivipara

Jaszczurka żyworodna

Natrix natrix

Zaskroniec zwyczajny

Cerambyx cerdo

Kozioróg dębosz

Bombina bombina

Kumak nizinny

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Hyla arborea

Rzekotka drzewna

Pelobates fuscus

Grzebiuszka ziemna

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta

Rana arvalis

Żaba moczarowa

Rana esculenta

Żaba wodna

Accipiter gentilis

Jastrząb gołębiarz

Accipiter nisus

Krogulec

Acrocephalus arundinaceus

Trzciniak

Aegolius funereus

Włochatka

Tringa ochropus

Samotnik

Upupa epops

Dudek

(Canis lupus)

Wilk

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

Bielika (Haliaeetus albicilla) - 4 strefy

Rybołowa ( Pandion haliaetus) - 4 strefy

Bociana czarnego  (Ciconia nigra) – 2 strefy

Orlika krzykliwego  (Aquila pomarina) -5 stref

Kani czarnej (Milvus migrans) - 2 strefy

Sóweczki (Glaucidium passerinum) -2 strefy

Szczegółowe informacje na temat walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Bierzwnik opisane są w zamieszczonym poniżej Programie Ochrony Przyrody.

Informacje nieudostępnione w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku (wzór wniosku zamieszczony poniżej).